FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

 

 

UYGULAYIMSAL TERİMLER
 
ahlaksal ayrımlar moral distinctions
ahlaksal duyu moral sense (İngiliz yararcılarında, beş "duyu"dan biri gibi)

anal karakter (Ruhçözümleme) cimrilik, düzenlilik ve zorlayıcı davranış ile belirlenen karakter.

(Ruhçözümleme) Anal-dışlama evresinde dışkılama yoluyla haz elde edilir; bu evreye saplanış kibirli, hırslı ve saldırgan kişilik özelliğine götürür; anal-tutucu evrede haz dışkının tutulması ve annenin denetimine direnme davranışıyla elde edilir; bu ise elisıkılığa ve aşırı iffetli kişiliğe götürür.

analitik felsefe analytical philosophy
anlak sınamaları (zekâ testleri) tests of intelligence

anlıksal sezgi intellectual intuition

aydınlanmış öz-çıkar enlightened self-interest (kamu yararına olan sonunda bireyin de yararına)

ayrımsayıcı algı apprehensive perceptionbaşucu noktası zenith gök kürede konumu bir gözlemcinin dikey olarak üzerine düşen nokta
beyin yıkama
indoctrination

bilişim işlemleri information processing

birey(sel)leşme ilkesi principle of individuation

birincil nitelikler primary qualities

bölümsel içgüdü (Ruhçözümleme) partial instinct (eşey itkisinin ya da libidinal erkenin bir bileşeni; bu bedenin oral, anal, uteral ya da genital bölümünden doğar.)

Freud'a göre (1946), eşey içgüdüsü "tikel erotojenik bölgeleri temsil eden bir dizi bileşen içgüdünün ardışık katkılarından aşamalı olarak gelişir"derin-düşünme izlenimleri impressions of reflexion

Sözcük İnceleme'sinde Hume tarafından kullanılıyor. Görgücülük burada yine ancak doğal dili bozarak kendi mantığında ilerleyebilir. "Reflexion? hiçbir doğal dilde hiçbir zaman bedenin "iç"inden gelen "istek" ve "tiksinme," "umut" ve "korku" duygularını anlatmak için kaynak/köken anlamında kullanılmaz. Tersine, sözcük doğal dilde sıradan düşünceden daha dikkatli bir düşünme sürecini, derin düşünmeyi, üzerine düşünmeyi belirtmek için kullanılır. Hume burada sözcükten "yansıma" anlamından yararlamayı düşündüğünü de belirtmez.

derinlik ruhbilimi depth psychology (=ruhçözümleme, Freud)
devimsel boşalım motor discharge (devindirici kas ya da sinirsel boşalım (motor = "devim veren").)

devimsel sözyitimi motor aphasia

dışa-yansıtma projection(Birinin kendi özellik ve tutumlarını başkalarına yansıtması.)

doğa durumu state of nature

doğal felsefe (=fizik) natural philosophy (Newton)

Doğa Felsefesi ve Newton'un "doğal felsefe" dediği şey arasında hiçbir ilgi, hiçbir benzerlik yoktur. Giderek "doğal felsefe"nin "fizik" olarak görülmesi de fiziğe karşı bir haksızlıktır, çünkü fizik, doğal felsefenin tersine, hermetik sayıltılar içermez.

doğrulanabilirlik ilkesi
principle of verifiability

doğurgan evrim emergent evolution

doğuştan düşünceler innate ideas

doku çıkarımı ablation

dolambaçlı yol detour

duyum izlenimi impression of sensation

duyum verileri data of sensationedilgin boyuneğiş passive obedience

Edimleme İlkesi Performance Principle (Marcuse, Eros ve Uygarlık)

"Toplumun onun yönetimi altında üyelerinin yarışmacı ekonomik edimlemelerine göre tabakalaştığını vurgulamak için onu edimleme ilkesi olarak belirtiyoruz." Marcuse Marxist inak gereği Edimleme İlkesi ile "Olgusallık İlkesi"nin özel anamalcı biçimini formüle ettiğini düşünür. Edimleme İlkesi, eğer ne olursa olsun terimi kullanacaksak, daha yerinde bir bağlamda, Weber'in "Protestan Törellik" kavramının, daha tam olarak ödev/performans kavramının bir izdüşümüdür ve Protestan Batı uygarlığını dünya ekininin arta kalan apatik alanından ayıran başlıca olguyu aydınlatır: Protestan Batı karşısında, tüm ekinler tembeldirler, yöntemli/ussal emek için gereken ödev-güdüsünden yoksundurlar.

ekinsel-özümseme acculturation
eleştirel felsefe critical philosophy (Kant, Frankfurt Okulu)

erkenin sakınımı conservation of energy

etker neden efficient cause

etker nedensellik efficient causality

etkin Ben ego agens

evin reisi paterfamiliasgizli nitelikler occult qualities

gönderme çatısı frame of reference
gönenç toplumu the affluent society

görgül olgu matter of fact

görsel algı visual perception

Güç İstenci, will to power (Alm. Der Wille zur Macht)
güzel konuşma elequence


hatun eş mistress-wife

hayal kurma day-dreaming (uyanıklık durumunda üretilen düşlemler; bilinçli dilek-gerçekleşmesi.)

hayvan inancı animal faith (ussal temel olmaksızın içgüdüsel inanç (Santayana'nın "felsefesi"nde).)

hayvan özsuları animal spirits

hipnoz-sonrası telkin post-hypnotic suggestioniç-alıcılık proprioception (fizyolojik bir terim)

içe-yansıtma introjection

iki-değerlilik ambivalence

ileri işleyim toplumu advanced industrial society

iletişim araçları media

ilk günah original sin

İlksel Birlik Primordial Unity

inanç kabulü confession of faith (dinsel inançların kamu önünde resmi olarak benimsenmesi.)

istek köreltme self-mortification

işlemsel koşullandırma operant conditioningkarışık düşünce confused idea

karmaşık düşünce complex idea

karşı-aktarım counter-transference

Ruhçözümlemecinin hasta için duygusal bir bağlılık geliştirmesi; sağaltım sürecinde olumsuz ama kaçınılmaz ve özsel bir etmen; "asıl" aktarım ya da transference ise hastanın sağaltım öncesi yaşantısına özgü duygularını çözümlemeciye çevirmesini, böylece çözümlemecinin kendisinin olay öyküsünün parçası olmasını anlatır.

karşı-değerleme transvaluation (uylaşımsal ölçünlerden başka ölçünlerle değerleme.)
kavrayış inceliği wit

kılgın us practical reason
nice düzenekbilimi quantum mechanics

numenal dünya (anlaşılır dünya; fenomenal dünya: görüngü dünyası, görgül dünya, deneyim/yaşantı dünyası, algı dünyası vb.)


Olgusallık İlkesi Reality Principle (Freud)

Birincil ve doğuştan olan "Haz İlkesi" karşısında kazanılan ikincil ansal etkinlik; çevrenin istemlerinin bilincine vararak bunlara uyum gösterme bilinci; "olgusallık" terimi göreli bir terimdir ve ilkin "ideallik" ile karşıtlık içinde durur.

oranlı sayılar rational numbers (bir kesir biçiminde anlatılabilen sayılar)
ortaklaşım communion


öğreti aşılama indoctrination

önceden saptanmış uyum pre-establishen harmony

ön-yazgı (Kalvinizm) predestination

Kalvin'e göre insanlığın "bir bölümünün" esenliği Tanrı tarafından başından belirlenmiştir ve hiçbirşey bu önyazgıyı değiştiremez. Görüş Kalvin'in buluşu değildir. Daha eskilere gider.

ön statüko status quo ante
öte-dil dilin dili, metalanguage

özeksel sinir dizgesi central nervous system

özeksel tasar central plan

özgür-düşünürler free-thinkers (deistler)

savaş durumu state of war

sonsal neden final cause

sonsal nedensellik final causalitytüm-eşeyselcilik pan-sexualism

İnsan davranışındaki herşeyin eşey güdülerinin terimlerinde açıklanması; Freud'un karşıtları tarafından kullanılan eleştirel bir terim.

tüm-ruhçuluk panpsychism
türenin yönetimi administration of justiceüretici aygıt productive apparatus

üretici güçler productive forces (Produktivkrafte)

üretim ilişkileri productive relations (Produktionsverhaltnisse)

üretim tarzı mode of production (Producktionsweise)

üstün-insan Superman (der Übermensch)

yalın düşünceler simple ideas

yazılı yasa stature law

yeniden değerlendirme (Nietzsche'de: Umveretung) transvaluation

yerleşik olgusallık established reality

yerleşik toplum established society

yeterli düşünce adequate idea

yeterli neden sufficient reason

yurttaş itaatsizliği civic disobedience

yurttaş toplumu civil society (Alm. die bürgerliche Gesellschaft)

yurttaşlık yasaları civil laws

yüzen endişe (free- floating anixety)


zorlayıcı kişilik compulsive personality (aşırı ölçüde düzenli, katı ve ayrıntıcı kişilik.)
 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

7284
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular